اثر جدید دنی ویلنوو

مهدی موعود/ نقد فیلم Dune

مهدی موعود/ نقد فیلم Dune

سینمافا- میکائیل خسرویان هر سال دهها هزار از شیعیان به مسجد جمکران در حوالی قم و در ۷۵ مایلی تهران میروند.

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، او عنوان میکرد که امام مهدی فعالیتهای روزانه دولت او را حمایت میکند و به او در مواجهه با فشارهای بی نالمللی کمک مینماید. یا در سخنرانی دیگری عنوان نمود که دلیل حمله آمریکا به عراق این بودهاست که آنها دریافته بودند که امام زمان قرار است که در عراق ظهور کند. این اظهار نظرهای احمدینژاد با انتقادهای زیادی از جانب منتقدین وی و روحا نیان شیعه مواجه شدهاست.

در جهان امروز در دنیائی که امروز زندگی میکنیم شش تا ده نفر خود را مهدی معرفی کردهاند که هر بار جنگ شده دهن کسی که گفته مهدی است را صاف کردهاند تندرو های شیعه و مسلمان و همیشه منتظر یک مهدی موعود هستند در نقطه مقابل مسیحیان هم این انتظار را برای عیسی خود میکشند.

خیلی وقت بود فیلمی با مضمون ابر آدم ساخته نشده بود دو ماه پیش هم که دون را تماشا کرده بودم این حس عجیب به من منتقل شده بود، در نسخهای که آقای دیوید لینچ ساخته بودند هم ترس از بردن اسم مهدی موعود وجود دارد و فقط یک زمزمه کوچک و نامفهوم از مهدی شنیده میشود و از اسم کتابی در فیلم صحبت به میان میآید ولی در نسخه تازه، بی پروا از مهدی صحبت میشود و خطاب به یک انسان میشود این اسم نه فقط لسان الغ یب گفتن بلکه خود مهدی پاول را صدا میزنند و این خود معجزه سینما است، رنگ آمیزی در فیلم خیره کننده است

انگاری تقلبی است و واقعی نیست ولی وقتی به مراحل پیش تولید و پس تو لید فیلم رجوع کنیم متوجه این مهم م یشویم که ۱۲ ماه از سال را صرف پیش و پس کار کرده‌اند و هنوز هم تمام نشده نشان از یک کار درخشان در آینده نزدیک است. فیلمی که به حتم ادامه دارد و دو قسمت دیگر هم جا دارد چه در قالب سریال چه در قالب فیلم بلند با توجه به روند قصه پاول در ادامه؛ کرمها را، زمین زیر پا را، فرمان روایی خواهد کرد و حتی سوار بر کرمها شاه شاهان آنها خواهد شد.

در ادامه به رفنرسهای کتاب ادیان مختلف که دیالو گهای فیلم در مواردی پیشتر در کتاب آمده است را با هم مرور میکنیم.
چرا که آنها از ثروت دریاها و گنجینه های نهفته در شن بهره خواهند برد)انجیل
کتاب تث نیه (در آیه » الاحقاف « کلمه ۲۱ سوره احقاف به معنای سرزمین شنزار و رمل را از
کلمات ثعلبی برشمردهاند: )واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف… (
برادر قوم عاد را یاد کن؛ آن زمان که قومش را در سرزمین احقاف بیم «
»… داد
در موارد و کتب زیادی حافظ را لسان الغیب لقب دادهاند، شیخ الخلود )نام مهمی
در فیلم است( حیات ابدی در جهان آخرت است. خلود از آموزههای اسلام و
بسیاری از اد یان است. میان خلود در بهشت و جهنم و عمل انسان رابطه است.
درباره خلود در جهنم میان اندیشمندان اختلاف است و آن را با عدل الهی سازگار
نمیدانند به همین دلیل درصدد توجیه آیات مربوط به خلود در جهنم برمیآیند.
الْحَمْ د لَِلّ رَ بَ الْعالَمَینَ
سپاس و ستایش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانیان است.
ای آنکه گرهَ کارهای فرو بسته به سر انگشت تو گشوده میشود، وای آن که
سختیَ دشواریها با تو آسان میگردد، وای آن که راه گریز به سوی رهایی و
آسودگی را از تو باید خواست. سختیها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو
اسباب کارها فراهم آیند. فرمانَ الاهی به نیروی تو به انجام رسد، و چیزها، به
ارادهی تو موجود شوند. و خواستَ تو را، ب ی آن که بگویی، فرمان برند، و از
آنچه خواستَ تو نیست، بی آن که بگویی، رو بگردانند. تویی آن که در کارهای
مهم بخوانندش، و در ناگواریها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما برنگردد مگر تو
آن بلا را بگردانی، و هیچ اندوهی بر طرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.ای
پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیاش مرا به زانو درآورده
است، و به دردی گرفتار آمدهام که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به
نیروی خویش بر من وارد آوردهای و به سو ی من روان کردهای. آنچه تو بر من
وارد آوردهای، هیچ کس باز نَبَرد، و آنچه ت و به سوی من روان کردهای، هیچ کس
برنگرداند. دری را که تو بسته باشی. کَس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی،
کَس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی، هیچ کس آسان نکند، و آن کس را
که تو خوار گردانی، کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست.ای
پروردگار من، به احسانَ خویش دَرَ آسایش به روی من بگشا، و به نیروی خود،
سختیَ اندوهم را درهم شکن، و در آنچه زبان شکایت بدان گشودهام، به نیکی
بنگر، و مرا در آنچه از تو خواستهام، شیری نیَ استجابت بچشان، و از پیشَ خود،
رحمت و گشایشی دلخواه به من ده، و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش
پایم نَه؛ و مرا به سبب گرفتاری، از انجام دادنَ واجبات و پیروی آیین خود
بازمدار.ای پروردگارَ من، از آنچه بر سرم آمده، دلتنگ و بیطاقتم، و جانم از آن
اندوه که نصیب من گردیده، آکنده است؛ و ای ن در حالی است که تنها تو میتوانی
آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدهام دور کنی. پس با من
چنین کن، اگر چه شایست هی آن نباشم ،ای صاحب عرش بزر گ.
سوره عنکبوت – آیه ۳۳
وَ لَمّآ أَن جَآءَتْ ر سل نَا ل وْطَ ا سَى ءَ بَهَمْ وَضَا ق بَهَمْ ذَرْع ا وَقَال و اْ لَاتَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إَنّا
منَجُّو ک وَأَهْلَکَ إَلّا امْرَأَتَکَ کَانَتْ مَنَ الْغَابَرَ ینَ
و هنگامى که فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از آمدنشان بد حال شد و دستش )از
حمایت آنان در برابر بدکاران( کوتاه گردید؛ )فرشتگان( گفتند: نترس و غمگین
مباش، ما تو و خانواده ات را نجات مى دهیم، مگر همسرت که از باقى ماندگان
)در عذاب( است.
به معناى بدحال شدن است. بدحال شدن حضرت لوط ممکن است » سَىء « کلمه
به خاطر ترس از تع رض بدکاران به فرشتگان میهمان در خانه او باشد و یا به
خاطر اطلاع از نزول قهر و عذاب الهى بر قومش.
به قسمتى از دست )از آرنج تا انگشتان( گفته مى شود. تنگ شدن ذراع، » ذراع «
کنایه از ناتوانى و فروماندگى است، زیرا کسى که آرنجش کوتاه باشد، نسبت به
انجام بس یارى از کارها ناتوان است. به هر کس که به نحوى از پا مى افتد و
.» ضاق بهم ذرعا « : کارى دستش نیست مى گویند
درباره نگرانى از حوادث و سختى ها یا تلخ ى هاى احتمالى در آینده » لاتخف «
اندوه و غم به خاطر امور گذشته مربوط مىشود. » لاتحزن « است. و
گوشزدها
۱ – در جامعهى فاسد، مردان خدا در تنگنا قرار مىگیرند و حت ى در مورد حفظ
» سىء بهم « . مهمان و ذ ر یهى خود نیز نگرانند
۲ غیرت دینى ( » سىء بهم و ضاق بهم « . – شیوع فساد، نب اید ما را بىتفاوت کند
» سىء بهم « ). لازمهى ایمان است
۳ ضاق بهم ذرع ا و « . – بسیارى از نگرانىها، به خاطر بىخبرى از آینده است
» قالوا لاتخف و لاتحزن
۴ – نگرانى درونى، در چهره اثر مى گذارد. فرشتگان با دیدن آثار نگرانى از
» لاتخف و لاتحزن « : سیماى حضرت لوط، به او گفتند
۵ – مؤمنان را با وعد ههاى ح ق و آرام بخش، از دلهره و اضطراب نجات دهیم.
» لاتخف و لاتحزن ان ا من جوک «
۶ » ان ا من جوک « . – در بیان حقایق، ابتدا نقاط مثبت را بگ ویی م
۷ » ان ا من جوک « . – خداوند، اولیاى خود را حفظ مى کند
۸ – پیوند خانوادگى، انسان را نجات نمى دهد، ایمان و عمل صالح کلید نجات
» الا امراتک « . است
۹ – زن، داراى شخصی تى مستقل است و مى تواند در برابر نظام فرهنگى و
» الا امراتک « . اقتصادى خانواده یا جامعه مقاومت کند
۱۰ همسر لوط به افراد فاسد ( » الا امراتک « . – راهنماى فساد نیز مفسد است
اطلاع مى داد که مهمان آمده، شما براى گناه به سراغش بروید.(
در بخشی از فیلم امپراتور به دوکل لتو، رئیس خاندان آتریدیس ماموریت میدهد
تا از سرزمین بارانی و اقیانوسی خود به آراکیس بروند و صلح را در آنجا
برقرار کنند. این سرزمین میتواند توسط بهرهبرداری از منابع زیرزمینی آب، به
بهشتی زیبا تبدیل شود اما چون ماده سوختی ارزشمندی در آن هست )کنایهای
آشکار به نفت خاورمیانه و جایی که در آن حضور داریم(، از بیابا نزدایی در آن
جلوگیری میشود و مردمش حتی برای تامین آب بدنشان ب اید با روزگار بجنگند.
وقتی خاندان آتریدیس به این س یاره میآیند، تنها پسر خانواده به نام پاول،
رویاهای عج یبی از تل ماسه و یک دختر غریبه میبیند. ب هزودی مشخص م یشود
که پاول میتواند همان فردی باشد که از دیدگاه افراد محل ی آراکیس به
مشهور است. فرد موعودی که امنیت و آزادی را به آراکیس و » لسانالغیب «
جهان بازخواهد گرداند اما چالشهای پیش رو بسیاری از مسائل را تغییر میدهد.
مفهوم پایان یا آخرالزمان، به صور تهای گوناگونی در پرده سینما ظاهر شده
است. گاه این پا یان در ن تیجه تحولات و رخدادهای طبیعی صورتگرفته و گاه
آخرالزمان محصول اشتباهات انسانی ن ظیر جنگ، آزمایشهای علمی و برخی
اشتباهات پزشکی بوده است. حتی در بعضی قصههای سینمایی، آخرالزمان به
مدد عوامل انسانی بهرهگیرنده از سحر و جادو صورتگرفته که این موارد تخیلی
هستند اما با ماوراءالطبیعه مرتبط م یشوند ولی در DUNE این قدرت از درون
آمده است.
تقری با میشه گفت که در این نقطه از جائی که پدر مرگ را با کشتن اعضای
پا ئی نتر شکل میدهد فیلم هم شروع م یشود؛ بهتر ای نگونه است که قدمت شما
عرض کنم اگر کس ی اطلاعی نداشته باشد از وقوع وقایع آینده فیلم صد در صد
این نود دقیقه را رها کرده و فیلم را ادامه نم یدهد چرا که کشش فیلم پائین و کند
است ولی اگر اطلاع داشته باشید از آینده و ساخت سریالهای فرعی و قسمتهای
یا قسمت بعدی فیلم به حتم که ادامه م یدهد و لذت حلال میبرد.

تدوین فیلم تکامل یافت هترینَ آثار کارگردان است با درک این موضوع که این فیلم و این نسخه اکران شده در سینماها نسخه تدوین خود کارگردان نیست و چه بسا که هیچوقت هم کمپانی اجازه انتشار نسخه چهار ساعته را به این زودیها نخواهد داد؛ حداقل تا زمانی که سریال و قسمت بعدی فیلم کامل پخش نشود نسخه کارگردان هم منتشر نخواهد شد.

تکامل ابر انسا نها با ز یاد شدن و قالب شدن آب در بدن نشان داده میشود تا جایی که خونی بعد از مر گ ابرآدم ریخته نمیشود و فقط آب است که جان را در میکند.

بارها از تبدیل تلماسه جهان پر از نیستی ب ه بهشت سخن زده میشود و این از شگفتیهای دنیا س ینما است)در رمان تصویری از بهشت آینده داده شده است ولی تصویری با تغییر نگرشها هست و بهشت را به شکل تغییر حاکمیت تعریف میکند نه با آبشار شراب و زنان باکره و غلام بچهها؛ خیر(

اطلاع رسانی از طریق ایمیل
به من اطلاع بده در صورت:
guest
لطفا نام حقیقی خود را وارد کنید
آدرس ایمیلتان را وارد کنید
اگر وبسایت دارید، آدرس آن را وارد کنید

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

جست‌وجو

Generic selectors
فقط تطبیق کامل
جستجو در عناوین خبرها
جستجو در محتوای خبرها و گفتگوها
Post Type Selectors

ویدیو

در حال بارگذاری...

آخرین پست‌ها

سینمافا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0
Would love your thoughts, please comment.x